Contact

Terry Anderson (Athabasca University, Canada)
terrya at athabascau.ca
Terumi Miyazoe (Tokyo University of Science, Japan)
t.miyazoe at rs.tus.ac.jp

  • Terry Anderson website
  • Terumi Miyazoe website
  • Running Sneakers Store | Nike